Athena Wang

Vše o lásce ve filmu Zákon přitažlivosti: čtyři příběhy režiséra Zhao Tianyu

Share

Dovolte mi představit novou korespondentu, Athenu Wang, která bydlí tisíce mil od nás v rozlehlé Číně. Přesto Čína není jediným místem, kde žila. Několik měsíců pracovala také v České republice. Bude Vám, milí čtenáři, přinášet různé střípky ze své domoviny. Kulturu, filmy, knížky, prostředí, povídání o lidech, o běžném životě a tak dále. Jako první přináší dojmy z filmu, jehož inspirací jsou obyčejní lidé a láska.

Nebudu říkat, že je to skvělý film nebo něco takového. Je jen odrazem skutečného života v Číně. V tomto snímku nám režisér představil čtyři příběhy.

FILM: ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI.

Příběh první
05:00 – budíček, 06:30, dostavit se na letiště, 07:30 letět letadlem CA909 do Yulinu. Takto po celé tři roky Gaoyuan tráví každé úterý. Samozřejmě, že to nic nevypovídá o tom, co bylo pro něho v dalších dnech jiné mimo tyto úterky  po celé tyto tři roky.

Žádné nové příběhy, žádní noví lidé, od té doby, co jeho dívka odešla do zahraničí.
Gaoyuan (26 let) pracuje jako auditor pro Shell.

Opravdu tu nebylo nic nového, žádní noví lidi během těch tří let –  až do tohoto úterý, kdy se rozbil detektor kovů a Shi Xiaolin udělala chybu, která zapříčinila, že Gaoyuan nestihl v jednom týdnu svůj let do Yulinu.

“Všechno, co se ti dnes stalo, jsi plánoval?”
“Každé úterý po tři roky přicházíte na letiště. Je tu šestnáct screening linek a to je šance jedné šestnáctiny na setkání právě s Vámi. Vždycky jsem si myslela, že dříve nebo později bychom se mohli poznat,“ řekla mu nakonec Shi Xiaolin ještě dříve, než se dostal na palubu, aby si znovu zarezervoval let. „Před třemi lety, když jste poprvé přišel na letiště, jsem si vás všimla.“

Kolik příběhů se stalo kolem vás, kolik lidí jste minuli, jestliže žijete v naprosté lhostejnosti a necháváte svět jen tak plout? Budete se sám snažit něčeho chopit?

Příběh druhý
Proč můžeme použít částečné diferenciální rovnice, abychom popsali mraky a tekoucí vodu? Jaký je vztah mezi bleskem a Gaussovým zákonem? Newton objevil Neptun bez teleskopu, používal papír a tužku, aby vypočítal jejich umístění. Proč slunečnice a škeble vykazují zlatý řez a  Fibonacciho posloupnost?
Přemýšleli jste o tom někdy?
Wang Yong, univerzitní učitel matematiky se domnívá, že čísla jsou zdrojem všeho a matematika je klíčem k odhalení skrytých znalostí.
Na všechny ty věci, ve kterých vidíme jedinečnou krásu a tajemství, logika poskytuje přiměřeně srozumitelné vysvětlení. V našem světě plném ohromujících tajemství všechno řídí principy matematiky.

Až jeho manželka, Xuelian, a on dosáhnou 33 let, chtěli by mít dítě. Jak by se to dalo spočítat? V ženě se vytvoří za celý život pouze 400 vajíček. Je schopna matematika udělat to, o čem oni sní, neboť tak očekávají, že si propočítají Dokonalý Termín?Ano, vždycky se dějí náhody. Kdy a kde je ta nejlepší volba? Víte, je to skutečně jen na vás! Jak si žijete život, jak se vám bude líbit, a jak jste připraveni.
Až se to splní, měli byste si uvědomit, že je to nečekané překvapení, které skutečně změní náš život!

Příběh třetí
“Byla tam zelená! Zelená! ”
V tuto chvíli došlo k havárii.
“Včera jsme měli výročí. Vzpomínáš si?​​”

Když se Xiaomei vrátila domů z nemocnice, zjistila, že její manžel Zhou Yunshan uvařil velkou večeři.
Tuto nehodu zapříčinil semafor. Semafory na východ a západ svítily zeleně o pět vteřin déle, než je obvyklé.
Proč o pět vteřin déle?

 

FILM JE V ČÍNSKÉM JAZYCE S ANGLICKÝMI TITULKY. PŘEJI PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK:

 

Do tohoto dne neměla šanci vidět, na čem Yunshan pracoval, na programu, o kterém říkal, že je nedokončený.
Dokonalý systém neexistuje. Pokud se objeví škvíra, mohu ji spravit. „Ale moje manželství mělo problém a já jsem nemohla najít řešení.“
Co budete dělat? Připravíte jistou past, aby jste se pomstili?
Pokud vaše manželství má potíže, můžete přečkat bouři? Když je půda pod nohama pryč, a váš svět se zhroutí. Možná, že stačí mít víru, a věřit, že společně to můžete přežít, možná stačí držet pevně za uzdu a nehledě na cokoliv, nerozejít se.

 

Příběh čtvrtý


“Tady. Pojďte dál. ”
Když Jia Xin vycházela z brány nuceného rehabilitačního centra, Haiqiao ji vzal domů.
“Haiqiao, Opravdu věříš, že se zlepším? Přijde den, kdy už mě vůbec nebudeš chtít.“

“Ty už mne vůbec nechceš? ” zeptal se Haiqiao, když  si Jiaxin pořezala  zápěstí. Nejen Jiaxin ho potřebuje.
Je na čase se rozhodnout!
“Hora je vysoká 1800 metrů. Otevřeme padák v 500 metrech. Máte 25 sekund na rozhodnutí.”

Jste tak šťastní, když někoho máte, kdo je tu kvůli tobě. Vezme tě na kole domů, bez ohledu na to, co se stalo.

Když uvidíš cestu dopředu, půjdeš tudy?

To vše je o lásce.

 

ATHENA WANG

 

THE ENGLISH VERSION

The Law of Attraction 《万有引力》

http://www.qiyi.com/dianying/20110925/e479ebff76be0ff6.html

I won’t say it’s a great movie, or something like this. It just a reflection of real life in China, the director showed us 4 stories simply in this one movie.

 

It’s all about LOVE.

 

Story 1

5:00am, wake up; 6:30am, arrive at the airport; 7:30am take light CA909 to Yulin. For 3 years, this is how Gaoyuan has spent every Tuesday. Of course, that’s not to say that, for these 3 years, days other than Tuesday have been any different to him. No new stories, no new people, since his girlfriend left for going abroad.

Gaoyuan, 26 years old, work for Shell as an auditor.

Is there really no new story, no new people in 3 years, till this Tuesday, that metal detector broken up and Shi Xiaolin made a mistake which caused him missing the only flight to Yulin once a week?

– “Everything that happened today, did you plan this?”

– “Every Tuesday for 3 years you’ve come to the airport. There are 16 screening lines, that’s a 1/16 chance of seeing you. I always thought that sooner or later we’d get to know each other”.

Shi Xiaolin told him finally before he got boarding to rebooked flight. Three years ago, the first time you came to the airport, I saw you.

How many stories happened around you, how many people you’ve missed when you are living in totally indifference and just let the world go hang? Will you try to seize any?

Story 2

Why can we use partial differentialequations to describe clouds and flowing water? What’s the relationship between lightning and the Aauss theorem? Newton discovered Neptune, not with a telescope, he used a paper and pencil to calculate its location.Why do sunflowers and conchs exhibit the golden section and the Fibonacci series?

Did you ever think about those?

Wang Yong, the math teacher in university, he believes that Numbers are the source of everything, and math is key to unlocking hidden knowledge.

For all the things in which we see unparalleled beauty and mystery, logic provides a reasonable understandable explanation. In our world full of astounding secrets, all things follow the principles of mathematics.

When Xuelian, his wife and he both came to their 33 and wanted a baby, how to work it out? A woman only brings 400 eggs to tern in her life time. Will Mathematics makes what they dreamt happen as expected, the calculated Perfect Time?

Yes, there always is accident happening. When and Where is the best choice? You know, it’s actually up to you! How you live the life, how you enjoy it, and how you are prepared.

When it comes true, you would realize, it’s the unexpected surprises that really change our lives!

 

Story 3

“It was green! Green!”

At this moment, the crash happened.

“Yesterday was our anniversary. Remember?” When Xiaomei came back home from hospital, she found her husband Zhou Yunshan cooked a big dinner.

This accident was cuased by the traffic light. The east-west traffic light was green for 5 seconds longer than usual.

Why 5 seconds longer?

Till that day, she got the chance to see what Yunshan had been working on, that Program which he said unfinished.

Perfect system don’t exist. If a loophole is discovered, I can patch it. But my marriage had a problem, and I couldn’t find a solution.

What will you do? Set up a seamless trap to take the revenge?

If your marriage is in trouble, can you weather the storm? When the ground goes away, and your world collapses. Maybe you just need to have faith, and trust that you can survive this together; maybe you just need to hld on tight, and no matter what, don’t let go.

 

Story 4

Here. Come on. ”

When Jia Xin walked out the gate of compulsory rehabilitation center, Haiqiao picked her up home.

“Haiqiao, do you really believe I’ll get better? Will a day come when you don’t want me any more?”

“You don’t’ want me any more?” When Jiaxin cut her wrist, Haiqiao asked. Not only Jiaxin needs him.

It’s time to make up your mind!

“The mountain is 1800 meters. We open the parachute at 500 meters. You have 25 seconds to decide.”

You are so lucky to have somebody there showes up for you, a bike to take you home, no matter what happened.

When you see a path forward, will you take it?

 

 

 

 

It’s all about love.

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy