Glosy

Tříleté děti v Pardubicích nemají (zatím) moc reálnou šanci dostat se do mateřské školy.

Share

Mnoho rodičů v několika posledních dnech absolvovalo šílený maratón a ještě nejsou u konce. Leda u konce psychických a fyzických sil. Letošní kritéria zápisného do mateřských škol a počet dostupných míst zacloumal s psychikou a peněženkou nejednoho rodiče.

Bodový „antidiskriminační“ systém, který nabízí město Pardubice dohnal mnoho matek a otců k nejzazším postupům. Nešetřili peněženky a byť poplatek u lékaře za vyplnění jedné přihlášky stál 150 Kč, mnozí si nechali potvrdit přihlášek hned několik. Boj o místo je přivedl do zoufalé situace, která se však v řadě případů minula účinkem.

Je obecně známo, že žena po mateřské dovolené těžko hledá zaměstnání. Výhodou je, má-li děti umístěné ve školce a babičku na hlídání v případě onemocnění dítěte. V současné době však již Pardubice nezohledňují, zdali matka pracuje či nikoliv. A není to jediné kritérium, které odstavuje matky do ještě těžší situace, než se dosud nacházely.

„Když jsem hledala místo po mateřské, odevšad mne vyhazovali. Bylo jim jedno, že mám vysokou školu a umím jazyky. Důležité pro ně bylo, že mám malé dítě, které může být často nemocné, a já pak nepřijdu do práce,“ říká paní M.K. „Naštěstí jsem nakonec místo sehnala. Sice mi platí méně, než by příslušelo mému vzdělání, ale aspoň mám nějaké. Možná kdybych toto místo hledala před MD, byla bych na tom lépe. V současné době už bych znovu nechtěla být v podobné situaci. Dnes už vůbec nemáte šanci školku sehnat.“

A takto mluví i mnoho dalších žen. V čem je problém? Podle charitativní organizace Save the Children, která jako každoročně hodnotila postavení „matky“ ve společnosti, se Česká republika umístila na 26. místě. Vyjma mnoha faktorů si zde ženy, pokud seženou práci, vydělávají 57 % výši mzdy v porovnání se mzdou mužů. Matky by se tu mohly mít lépe.

V Pardubicích si však nejspíš vůbec nepřilepší.

Když „surfujete“ po internetu a hledáte kritéria přijetí dětí do mateřské školy v různých městech republiky, zjistíte, že existují všude odlišná pravidla. Každý zřizovatel mateřské školy má právo stanovit si vlastní kritéria a neřídí se žádným jednotným státním nařízením. Zřizovatelem většiny mateřských škol je obec. V nabídce mohou být i dále finančně náročné soukromé nebo firemní školky.

Mateřské školy, jejichž zřizovatelem je obec, si stanoví závazná nebo doporučující pravidla pro školky v dané lokalitě.

Například v Liberci se přednostně přijímají děti s trvalým pobytem a mající poslední rok do zahájení povinné školní docházky. Dále se přijímají mladší děti, přičemž jsou upřednostňovány děti od nejstarších po nejmladší. Upřednostňujícím kritériem je také druhý sourozenec ve školce.

Podobná kritéria mají například dále v Krupce, kde však upřednostňování dítěte z důvodu, že MŠ navštěvuje ještě sourozenec, je až na posledním místě. Nemá tedy na rozhodování tolik silný vliv. Ani trvalý pobyt není tím nejdůležitějším kritériem.

Z náhodně vybraných obcí po celé republice nejvíce vycházejí vstříc rodičům v Olomouci, kde hlavním kritériem je poslední ročník před povinnou školní docházkou, dále bydliště v Olomouci, sourozenci a děti obou pracujících rodičů s celodenní docházkou dle data narození (přednost mají děti dříve narozené) a pak mladší děti.

Jiný příklad: zřizovatel MŠ pro Městskou část Praha 10 doporučuje (nenařizuje): „K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let. Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitel. Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.“ Kritéria k přijetí jsou: „trvalý pobyt zákonných zástupců dítěte na území městské části Praha 10, děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, sourozenci dětí, které již danou mateřskou školu navštěvují a o přijetí ostatních dětí rozhoduje ředitel“

I v sousední Chrudimi jsou kritéria pro přijetí do MŠ vstřícnější. „Hlavními kritérii pro přijetí jsou: poslední rok před nástupem do základní školy, bydliště Chrudim, zaměstnání rodičů, věk dítěte, sourozenec v mateřské škole, celodenní docházka. Žádosti jsou posuzovány individuálně, na základě konzultace s rodiči dítěte.“

Váží si Pardubice aktivně ekonomicky činných rodičů?

Bohužel v Pardubicích, pokud jsou rodiče zaměstnaní, tento faktor o přijetí dítěte vůbec nerozhoduje. Rodiče tedy vůbec nemusí umístit své dítě do školky a dostat se do ještě více nepříjemné situace, která může plynule vyústit ve ztrátu zaměstnání.

A není to jediný faktor, který diskriminuje pracující rodiče. Z dalších problémů patří i návrh Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období let 2011 – 2015. Tento návrh počítá s tím, že děti ze sociálně vyloučeného prostředí a romských lokalit budou v MŠ upřednostňovány před ostatními zájemci. Navíc nebudou muset platit žádné poplatky, dostanou finanční podporu na pokrytý výdajů jako je jízdné, stravné, náklady na pomůcky, na kroužky, výlety apod.

Obecně do mateřských škol budou tedy i přijímány děti matek, které jsou na MD s mladším sourozencem.

Zaměstnavatel je povinen držet ženě zaměstnání maximálně do třetích narozenin dítěte. Běžná matka v Pardubicích má však mizivou šanci umístit své tříleté dítě do mateřské školy v případě, že se jí nepodaří získat body navíc (předpokládaná integrace – 8 bodů, ZTP – 3 body, další sourozenec – 3 body apod.). Matka s tříletým dítětem s trvalým pobytem na území Pardubic může získat 26 až 30 bodů. V případě předpokládané integrace je to v souhrnu u tříletého dítěte až 38 bodů. K vyššímu bodovému ohodnocení také rozhoduje věk dítěte.

Matka samoživitelka, která se snaží po skončení MD umístit své dítě do MŠ v Pardubicích, je společensky zcela diskvalifikována. Pokud se ji již poštěstí v některé odlehlé části nebo na druhé straně města sehnat MŠ, její život se stává frustrujícím koloběhem. Ale bohužel musí tento stresující životní styl zvládat, časově, psychicky i finančně. Její děti nikdo neupřednostní a předškolní vzdělání, jízdné, stravné, výlety apod. nikdo další nezaplatí.

Marcela Stehlíková

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy